สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

หน้าจอ LED คงที่กลางแจ้ง OF80
จอแสดงผลวิดีโอติดผนัง
จอแสดงผล LED กลางแจ้ง