%name Return Policy

บ้าน >บริการ>นโยบายการคืนสินค้า


นโยบายการคืนสินค้า

จอแสดงผล LED RETURN POLICY, LED sign after-sales service

การซื้อทั้งหมดจัดขึ้นภายใต้นโยบายการคืนสินค้าของ CHENKSE Technology Limited Chenkse Technology Limited ประกาศนโยบายการคืนสินค้าตามเงื่อนไขต่อไปนี้

●ไม่มีเหตุการณ์ใดที่จะต้องรับผิดต่อความรับผิดของผู้จัดจำหน่ายโดยตรงสำหรับความเสียหายทางตรงทางอ้อมความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือต่อเนื่องอันเนื่องมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดิสก์หรือเอกสารที่ยกเว้นราคาที่จ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์

●ผู้จำหน่ายโดยตรงไม่รับประกันหรือเป็นตัวแทนทั้งโดยชัดแจ้งโดยนัยหรือตามกฎหมายเกี่ยวกับเนื้อหาหรือการใช้เอกสารนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอปฏิเสธคุณภาพประสิทธิภาพความสามารถในการขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ เว้นแต่จะระบุไว้โดย Chenkse Technology Limited

●ผู้ซื้อสามารถส่งคืนสินค้าที่ไม่เสียหายทั้งหมดที่ซื้อที่ Chenkse Technology Limited ภายใน 30 วันนับจากวันที่จัดส่งเดิม ยกเว้นกรณีที่สินค้ามีตำหนิหรือการส่งคืนเป็นผลโดยตรงจากข้อผิดพลาดของ Chenkse Technology Limited., Inc. จะมีการเพิ่มค่าธรรมเนียมการบรรจุใหม่ 20 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนเดิมที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ Chenkse Technology Limited., Inc. จะไม่ยอมรับสินค้าที่ส่งคืนโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งคืนวัสดุ (RMA) ที่ผลิตโดย Chenkse Technology Limited เจ้าหน้าที่. Chenkse เทคโนโลยี จำกัด จะให้เครดิตแก่ผู้ซื้อในลักษณะเดียวกับการชำระเงินเดิมของตนภายใน 30 วันหลังจากได้รับสินค้าที่ส่งคืน

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

- การยกเลิกคำสั่งซื้อจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรีสต็อก 20%

เงื่อนไขการคืนเงิน

- อดทนต่อนโยบายการรับประกันและส่วนใด ๆ ที่บันทึกไว้ในเอกสารนี้ ผู้ซื้อจะถูกเรียกเก็บเงิน 20 เปอร์เซ็นต์ของค่าธรรมเนียมการบรรจุในใบแจ้งหนี้เดิมเมื่อส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ ยอดเงินที่เหลือจะถูกโอนเข้าในรูปแบบการชำระเงินเดิมเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยไม่ยอมรับนโยบายการรับประกันและเอกสารนโยบายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ 2

- อดทนต่อนโยบายการรับประกันและส่วนใด ๆ ที่บันทึกไว้ในเอกสารนี้ ผู้จัดจำหน่ายจะต้องยื่นขอ RMA ภายใน 30 วันหลังจากได้รับสินค้าที่ซื้อเพื่อขอเงินคืนสำหรับสินค้าที่ซื้อ จะต้องส่งใบแจ้งหนี้พร้อมกับแบบฟอร์ม RMA เพื่อขอรับเงินคืน

แพ็กเกจที่ถูกปฏิเสธ

- อดทนต่อนโยบายการรับประกันและส่วนใด ๆ ที่บันทึกไว้ในเอกสารนี้ ผู้จัดจำหน่ายจะถูกเรียกเก็บเงิน 20 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนเดิมที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้เมื่อผู้รับปฏิเสธพัสดุ

- อดทนต่อนโยบายการรับประกันและส่วนใด ๆ ที่บันทึกไว้ในเอกสารนี้ ผู้จัดจำหน่ายจะไม่ได้รับเงินคืนสำหรับพัสดุที่ส่งคืนหากแพคเกจสูญหายในขณะที่ถูกส่งคืนหลังจากการปฏิเสธ

- อดทนต่อนโยบายการรับประกันและส่วนใด ๆ ที่บันทึกไว้ในเอกสารนี้ ในกรณีที่หีบห่อสูญหายเนื่องจากความผิดพลาดโดย Chenkse Technology Limited ผู้ส่งมอบผู้ซื้ออาจได้รับเงินคืนหรือการแลกเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อหากมีการระบุค่าประกัน $5.00 ไว้ในใบแจ้งหนี้ของสินค้าที่ซื้อ

การส่งคืนพัสดุหรือแพ็คเกจ

- อดทนต่อนโยบายการรับประกันและส่วนใด ๆ ที่บันทึกไว้ในเอกสารนี้ ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งคืนพัสดุทั้งหมด

- บรรจุภัณฑ์จะถูกส่งคืนในบรรจุภัณฑ์เดิมหรือบรรจุภัณฑ์ใหม่

- อดทนต่อนโยบายการรับประกันและส่วนใด ๆ ที่บันทึกไว้ในเอกสารนี้ Chenkse เทคโนโลยี จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อพัสดุที่ส่งคืนที่เสียหายหรือสูญหายที่เกิดจากฝ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง

- ตามส่วนต่างๆข้างต้นผู้ซื้อจะต้องจัดเตรียมเอกสารทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืนพัสดุไปยัง Chenkse Technology Limited, Inc; เมื่อส่งคืนสินค้าที่ซื้อ

แนวทางการคืนสินค้า

- ติดต่อ Chenkse Technology Limited ผ่านทางอีเมล บริษัท ของเรา Service@Ledman.cc สำหรับที่อยู่สำหรับส่งคืนที่ถูกต้อง

- จัดส่งที่ได้รับอนุญาตส่งกลับไปยังที่อยู่ที่ให้ไว้โดย Chenkse Technology Limited เจ้าหน้าที่พร้อมวิธีการติดตามเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาใด ๆ

- เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาใด ๆ ประกันแพคเกจสำหรับมูลค่าเต็มตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้การซื้อของคุณ

- อธิบายเหตุผลในการคืนสินค้าและระบุชื่อและที่อยู่ของคุณพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ในกรณีที่ Chenkse Technology Limited ต้องติดต่อคุณ

thไทย